دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1378، صفحه 1-200 
فلسفه دین ویتگنشتاین

صفحه 41-50

جان هایمان؛ خلیل قنبری


مصنف واقعى اسفار پنجگانه

صفحه 89-103

باروخ اسپینوزا؛ علیرضا آل بویه