سیر تکوّن تلمود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


منابع فارسى
1. کتاب مقدس، ترجمه فارسى، انجمن پخش کتب مقدسه در میان ملل.
2. اعلم، امیر جلال الدین، فرهنگ اعلام کتاب مقدس، مرکز نشر دانشگاهى، 1376 .
3. بوش، ریچارد و دیگر نویسندگان، جهان مذهبى، ج 2، ترجمه عبدالرحیم گواهى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1374.
4. توفیقى، حسین، نگاهى به ادیان زنده جهان، مرکز مدیریت حوزه هاى علمیه خواهران، 1377.
5. دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ج 4، بخش اول، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1366.
6. رضایى، عبدالعظیم، تاریخ ادیان جهان، ج 1، انتشارات علمى.
7. رضى، هاشم، ادیان بزرگ جهان، سازمان انتشارات فروهر، 1360.
8. زرین کوب، عبد الحسین، در قلمرو وجدان، انتشارات سروش، 1375.
9. شاهاک، اسراییل، تاریخ یهود ـ مذهب یهود، ترجمه مجید شریف، انتشارات چاپخش، 1376.
10. ظفر الاسلام خان، نقد و نگرشى به تلمود، ترجمه محمدرضا رحمتى، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1369.
11. کهن، 1، گنجینه اى از تلمود، حىّ، یهودا، چاپ زیبا، 1350.
12. مبلغى آبادانى، عبدالله، تاریخ ادیان و مذاهب جهان، ج 2، نشر سینا، 1373.
13. مشکور، محمد جواد، خلاصه ادیان در تاریخ دینهاى بزرگ، انتشارات شرق، 1369.
14. ناس; جان. بى; تاریخ جامع ادیان، ترجمه على اصغر حکمت، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1370.
15. هاکس، قاموس کتاب مقدس، انتشارات اساطیر، 1377.
16. هیوم، رابرت، 1، ادیان زنده جهان، ترجمه عبدالرحیم گواهى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1373.
 
منابع انگلیسى
1. Gemara (Talmud) (WWW.acs. ucalgary.ca / elsegal / Talmudmap / Gemara.htm).
2. Mishnah, (Ibid).
3. Resnik; Hemry; Conversations With the Talmud, Newyork, Kollel talmud course (WWW.Kollel).
4. Steinsaltz; Adin, the Essential Talmud, 1976, chaya Galai Basice Books, Inc., Publishers.