دوره و شماره: دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم - شماره پیاپی 56، بهار 1392، صفحه 1-276 
3. مبانی حقوق بشر در آیین هندو

صفحه 39-68

آرویند شارما؛ سید سعید رضا منتظری


4. تأملاتی در باب جامعه‌شناسی دین امروز

صفحه 69-88

پیتر ال. برگر؛ باقر طالبی دارابی


5. خدا در اندیشة هگل

صفحه 89-108

جی. ای. لیتون؛ علی فتحی


7. بافت اسلامی فلسفه یهودی

صفحه 131-160

سـارا استـراومسـا؛ علی قناعتیان جهرمی


10. حقیقتِ شمس تبریزی

صفحه 199-210

ویلیام چیتیک؛ معصومه نقد بیشی


12. تجربه عرفانی با تأکید بر اندیشه‌های ویتگنشتاین و مکتب ذن بودیسم

صفحه 225-238

چارلز اِچ کاکس؛ جین دبلیو. کاکس؛ محمد حسین محمدپور