مبانی حقوق بشر در آیین هندو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه ادیان غیرابراهیمی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

تاکنون تعریف درستی از اصطلاح حقوق بشر که مورد پذیرش تمام اقوام و ملت‌ها باشد، ارائه نشده است. بسیاری از حقوق‌دانان علت این امر را در این می‌دانند که هر دین و فرهنگی به یک دسته از ارزش‌ها، عقاید و مبانی اهمیت می‌دهد که چه بسا در دین و فرهنگ دیگری این قبیل ارزش‌ها اهمیت چندانی نداشته باشد. با وجود این، حقوق‌دانان بسیاری کوشیده‌اند ارزش‌های مرتبط با انسان و حقوق او را در بین تمام ملت‌ها و ادیان و سنن بیابند و بر اساس آن، تعریف درستی به همراه الزامات آن ارائه کنند. از موضوعاتی که به این امر کمک شایانی می‌کند، بررسی مبانی حقوق بشر در میان ادیان مختلف است. هندوییسم از جمله ادیانی است که اهمیت زیادی برای انسان و حقوقش و رابطه او با محیط اطرافش قائل است. در این مقاله، نویسنده می‌کوشد حقوق بشر را در هندوییسم از منظر حقوقی، اخلاقی، دینی و غیره بررسی کرده و سپس با استفاده از منابع اصلی هندوییسم، پایه‌های اصلی حقوق بشر در آیین هندو را بکاود و ارتباطی بین این پایه‌ها و ارزش‌هایی چون مکشه، دهرمه، ارته در هندوییسم برقرار کند. او در پایان بیان می‌کند که دهرمه یا اخلاق می‌تواند امن‌ترین تکیه‌گاه برای حقوق بشر در هندوییسم باشد.

کلیدواژه‌ها


Agrawala, V.S. (1963). India as Known to Pānini, Varnasi: Prithvi Prakashan.
Carman, John B. (1988). "Duties and Rights in Hindu Society" in: Human Rights and the World’s Religions, (ed.) leroya. Rouner, Notre dame, Indian: University of notre Dame Press.
Duncan J., Derrett M. (1968). Religion, Low and state in India, Newyork; The Free
Prees.
Forsythe, David P. (1983). Human Rights and World Politics, Lincoln: University of Nebraska Press.
Gandhi, M. K. (1958). Hindu Dharma, Ahmedbad: Navajiran Publishing House.
Gibbard, Allan (1986). "Utilitarianism and Human Rights" in: op. cit. (eds.) Ellen Frankel Paul.
Henkin, Louis (1975). "Rights: American and Human", in: Columbia Law Review 79: 3: 405, April.
Hiriyanna, M. (1932). Outlines of Indian Philosophy, London: George Allen & unwin.
__________ (1949). Essentialis of Indian Philosophy, London: George Allen & Unwin.
__________ (1975). Indian Conception of Values, Mysore: Kavyalaya Publishers.
Ignatieff, Michael (2002). "It’s the human Right Era Ending?," in: The New York Times, 5 February.
Jain, Girilal (1994). The Hindu Phenomenon, New Delhi; USPBD Publishers Distributiors Ltd.
Kane, P. V. (1973). History of Dharmaśātra, poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, vol. III.
Kinsley, David (1993). Hinduism: A Cultural Perspective, sec and edition, Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Miller, Barbara Stoler (1996). Yoga: Discipline of Ereedom, Berkeley: University of California Press.
Nickel, James w. (1987). Making Sense of Human Rights, Philosophical Reflections on the Universal Declaration of Human Rights, Berkeley: University of California Press.
Organ, Troy Wilson (1970). The Hindu Quest for the Perfection of Man, Athens, Ohie: Ohio University.
__________ (1974). Hinduism: Its Historical Development, Woodsbury, NY: Barron’s Educational Sevies Ins.
Paulet, Ellen Frankel (1986). Human Rights, Oxford.
Radhakrishnan, S. (1922). The Principal Upanişads, Atlantic highlands, JVJ: Humanities Press.
Ramachandra Rao, S. K. (1979). Jivanmukti in Advaita, Madras: JBH Prakashana.
Renou, Louis (1951). The Nature of Hinduism, tr. Patrick Evans, New York: Walker and Company.
Runzo, Joseph (2001). Global Philosophy of Religions: A Short Introdudion, Oxford.
Schafre, Hartmut (1987). The State in Indian Tradition, Leiden: E. J. Brill.
Smart, Ninian, Thakur, Shivesh (1993). Ethicaland Political Dilemmas of Modern India, New York: St. Martin's Press.
The International Bill of Human Rights (1993). New York: United Nations.
Traer, Robert (1991). Faith in Human Rights, Washington D. C.: Georgetown University Press.