دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، اسفند 1381، صفحه 1-286 
معنویت و عبادت

صفحه 63-93

گوردن اس ویکفیلد؛ محمد حسن محمدی مظفر


پولس و گسترش مسیحیت

صفحه 93-122

هانس کونگ؛ احمد رضا مفتاح


مسیحیت و اخلاق

صفحه 123-140

کیت وارد؛ حسن قنبری


افسانه هاى آفرینش

صفحه 227-232

مهرداد ضیائی؛ ژیلا تقی زاده


دانش‌نامه دین (بدعت، راه هشتگانه، رنج، سوتره، هفت قانون نوح...)

صفحه 267-277

محمد جاودان؛ ابوالقاسم جعفری؛ علی‌رضا شجاعی؛ حسین سلیمانی