جرایم در حقوق کیفرى یهود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


1. کتاب مقدس، به همت انجمن پخش کتب مقدسه، 1985 (افست از روى نسخه 1904).
2. کتاب مقدس (ترجمه تفسیرى)، انجمن بین المللى کتاب مقدس، انگلستان، 1995.
3. اُ.کهن، راب: گنجینه اى از تلمود، ترجمه امیر فریدون گرگانى، چاپ زیبا، 1350 .
4. آشورى، محمد: «عدالت کیفرى از دیدگاه حمورابى»، عدالت کیفرى (مجموعه مقالات)، چاپ اول، گنج دانش، تهران، 1376.
5. حافظ (صبرى)، محمد: المقارنات والمقابلات بین احکام المرافعات والمعاملات والحدود فى شرع الیهود ونظائرها من الشریعة الاسلامیة الغراء ومن القانون المصرى والقوانین الوضعیة الاخرى، چاپ اول، مطبعة هندیه، مصر، 1320/1902 .
6. دورانت، ویل: تاریخ تمدن، ج 1، ترجمه احمد آرام و...، چاپ پنجم، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1376.
7. سلیمانى، حسین: «ادله اثبات دعواى کیفرى در آیین یهود»، فصل نامه هفت آسمان، شماره 1 (سال اول، بهار 78).
8. ــــــــــــــــــــــــ : «مجازات ها در حقوق کیفرى یهود»، فصل نامه هفت آسمان، شماره 9 و 10 (سال سوم، بهار و تابستان 80).
9. مجموعة من المؤلفین: شریعة حمورابى واصل التشریع فى الشرق القدیم، ترجمه (بالعربى) اسامه سراس، دمشق، دارعلاءالدین، 1992 .
10. میک، تئوفیل: قانون نامه حمورابى، ترجمه کامیار عبدى، چاپ دوم، سازمان میراث فرهنگى، تهران، 1376.