دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، شهریور 1381، صفحه 1-217 
تأثیر نهضت اصلاح دینى بر تاریخ

صفحه 63-88

آلیستر مک گراث؛ بهروز حدادی


ناگارجوُنه

صفحه 117-124

بینا گوپتا؛ علیرضا شجاعی


انسان و زمان

صفحه 125-134

سید مجتبی آقایی


طریقتِ خلوتیه جراحیه

صفحه 135-142

شیمز فریدلندر؛ محمد نصیری