افسانه هاى آفرینش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان


1. اوستا، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، مروارید، چاپ چهارم، 1377.
2. اوشیدرى، جهانگیر، دانشنامه مزدیسنا، مرکز، چاپ دوم، 1378.
3. بهار، مهرداد، پژوهشى در اساطیر ایران (پاره نخست و دویم)، نشر آگه، چاپ سوم، 1378.
4. تمیم دارى، احمد، داستان هاى ایرانى، حوزه هنرى، 1377.
5. سرخوش کرتیس، وستا، اسطوره هاى ایرانى، ترجمه عباس مخبر، چاپ سوم، نشر مرکز، 1381.
6. کار، مهرانگیز و لاهیجى، شهلا؛ شناخت هویت زن ایرانى، نشر روشنگران، 1377.
7. کوورجى کویاجى، جهانگیر، بنیادهاى اسطوره و حماسه ایران، ترجمه جلیل دوستخواه، نشر آگه و مرکز گفتوگوى تمدن ها، 1380.
8. میرصادقى، جمال و میرصادقى، میمنت؛ واژه نامه هنر داستان نویسى، کتاب مهناز 1377.
9. هنیلز، جان راسل، شناخت اساطیر ایران، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلى، نشر چشمه و نشر آویشن، چاپ ششم، 1379.
10. یاحقى، محمد جعفر، فرهنگ اساطیر و اشارات داستانى در ادبیات فارسى، پژوهشگاه علوم انسانى و انتشارات سروش، 1375.