دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، آذر 1380، صفحه 1-239 
بررسى ستیزه هاى دیرین درباره تحریف قرآن

صفحه 41-78

حسین مدرسی طباطبایی؛ محمد کاظم رحمتی


آشنایى با زیدیه

صفحه 79-102

سیدعلی موسوی نژاد


عرفان یهود

صفحه 103-132

ژرژ وایدا؛ احمدرضا مفتاح


دانش نامه دین

صفحه 227-239

مصطفی فرهودی؛ ع پاشایی؛ محمد جاودان