دوره و شماره: دوره 3، نهم و دهم - شماره پیاپی 9، شهریور 1380، صفحه 1-372 
معنویت و الهیات

صفحه 243-272

فیلیپ شلدراک؛ حسن قنبری


مکتب یوگاچاره

صفحه 273-300

دان لوستاوس؛ خلیل قنبری