دوره و شماره: دوره 3، دوازدهم و سیزدهم - شماره پیاپی 12، زمستان 1380، صفحه 1-288 
3. سنّت، تغییر و حفظ هویت

صفحه 29-50

وینسنت برومر؛ مصطفی شهر آیینی


9. نگاهى به چشم انداز تقریب

صفحه 201-208

سید محمدرضا طباطبایی


10. نقدِ نقد

صفحه 209-262

سید محمدرضا طباطبایی


12. دانش نامه دین

صفحه 269-288

مصطفی فرهودی؛ محمدعلی مبینی؛ محمدصادق ابوطالبی؛ محمد جاودان