دوره و شماره: دوره 3، دوازدهم و سیزدهم - شماره پیاپی 12، اسفند 1380، صفحه 1-288 
سنّت، تغییر و حفظ هویت

صفحه 29-50

وینسنت برومر؛ مصطفی شهر آیینی


نقدِ نقد

صفحه 209-262

سید محمدرضا طباطبایی


دانش نامه دین

صفحه 269-288

مصطفی فرهودی؛ محمدعلی مبینی؛ محمدصادق ابوطالبی؛ محمد جاودان