بررسى ستیزه هاى دیرین درباره تحریف قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر تلاشى است براى نشان دادن جایگاه واقعى بحث تحریف قرآن در بین امامیه و چگونگى شکل گیرى این نظر. نظر مؤلف مقاله این است که عقیده به تحریف قرآن اساساً در مجادلات بین شیعه و اهل سنت ریشه دارد. مهم ترین مسئله کلامى شیعه، بحث امامت بوده، که مجادلات گوناگونى را بین اهل سنت و شیعه موجب شده است. در طى این مناظرات، داستان تحریف قرآن شکل گرفته است. در آغاز، این مسئله را متکلمان شیعى تنها در منازعات کلامى بین اهل سنت و شیعه به عنوان امرى جدلى درباره مشروعیت خلافت خلفاى نخستین برضد اهل سنت به کار برده اند. پس از آن، مؤلفان امامیه، بدون توجه به ماهیت جدلى و به علت خطا در فهم روایات، این نظریه را عقیده اى شیعى تلقى و به کتب امامیه وارد کردند. از این جهت، مقاله حاضر نگاه جدیدى به این مسئله دارد. با این حال، نکاتى در مقاله وجود دارد که نتیجه گیرى شخصى مؤلف است و چه بسا هفت آسمان یا خوانندگان محترم در این نوع برداشت ها با ایشان همرأى نباشند. این فصل نامه آماده درج دیگر برداشت ها نیز هست.