دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، شهریور 1379، صفحه 1-227