دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1379، صفحه 1-227 
3. ادیان در خدمت انسان

صفحه 35-46

امام موسی صدر؛ حمیدرضا شریعتمداری


5. هارتشورن و آکویناس راهى میانه

صفحه 65-96

ویلیام پی آلستون؛ امیرعباس علیزمانی


8. عیسى و ادیان جهانى

صفحه 183-206

عبدالرحیم سلیمانی