دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 1-304 
4. نقادى کتاب مقدس

صفحه 97-110

عبدالرحیم سلیمانی


8. راز راز متن

صفحه 235-252

علی‌رضا قائمی‌نیا