رهیافت دین شناختى مارکس; نظریه و تحلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


کتاب مقدس
احمدى، بابک، مارکس و سیاست مدرن، تهران: مرکز، 1379
ــــــــــــــــــ ، واژه نامه فلسفى مارکس، تهران، مرکز، 1382.
پوپر، کارل، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه امیر جلال الدین اعلم، تهران: نیلوفر، 1385.
پى یتر، آندره، مارکس و مارکسیسم، ترجمه شجاع الدین ضیائیان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1360.
تامسون، کنت، و دیگران، دین و ساختارهاى اجتماعى، ترجمه على بهرامپور و حسن محدثى، تهران: کویر، 1381.
دریابندرى، نجف، درد بى خویشتنى: بررسى مفهوم الیناسیون در فلسفه غرب، تهران: کتاب پرواز، 1368.
دین پژوهى، در دین پژوهى، دفتر اول، ترجمه بهاءالدین خرمشاهى، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1372.
رحیمى، مصطفى، مارکس و سایه هایش، تهران: هرمس، 1383.
سینگر، پیتر، مارکس، ترجمه محمد اسکندرى، تهران: طرح نو، 1379.
فروم، اریک، جامعه سالم، ترجمه اکبر تبریزى، تهران: بهجت، 1360.
ــــــــــــــــــ ، مفهوم الانسان عند مارکس، تعریب محمد سید رصاص، دمشق: دارالحصاد، 1998.
کارپنتر، همفرى، عیسى، ترجمه حسن کامشاد، تهران: طرح نو، 1374.
کوزر، لوئیس و برنارد روزنبرگ، نظریه هاى بنیادى جامعه شناختى، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نى، 1378.
کولافسکى، لشک، جریان هاى اصلى در مارکسیسم: برآمدن، گسترش و فروپاشى، ترجمه عباس میلانى، تهران: آگاه، 1385.
گایو، پتروویچ، بیگانگى و از خود بیگانگى، در خرد در سیاست، گزیده و نوشته و ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: طرح نو، 1377.
گیدنز، آنتونى، جامعه شناسى، ترجمه منوچهر صبورى، تهران: نشر نى، 1373.
مارکس، کارل، درباره مسئله یهود، گامى در نقد فلسفه حق هگل، ترجمه مرتضى محیط، تهران: نشر اختران، 1381.
ــــــــــــــــــ ، دست نوشته هاى اقتصادى و فلسفى 1844، ترجمه حسن مرتضوى، تهران: نشرآگاه، 1377.
ــــــــــــــــــ ، رساله دکتراى فلسفه: اختلاف بین فلسفه طبیعت دموکریتى و اپیکورى، ترجمه محمود عبادیان و حسن قاضى مرادى، تهران: نشر اختران، 1381.
ــــــــــــــــــ ، لودویک فوئرباخ و ایدئولوژى آلمانى، فردریش انگلس و گئورگى پلخانف، ترجمه پرویز بابایى، تهران: نشر چشمه، 1379.
مجموعه آثار نمایشى ویلیام شکسپیر، ترجمه علاء الدین پازارگادى، تهران: سروش، 1378.
مساروش، ایشتوان، نظریه بیگانگى مارکس، ترجمه حسن شمس آورى و کاظم فیروزمند، تهران: نشر مرکز، 1380.
مکللاند، دیوید، ایده ئولوژى، ترجمه محمد رفیعى مهرآبادى، تهران: انتشارات آشیان، 1380.
«من در جستوجوى آموزش خشم بوده ام»، گفتوگو با پائولو فریره، ترجمه حسین راغفر، کیهان فرهنگى، شماره 75، خرداد 1369.
ناس، جان بایر. تاریخ جامع ادیان، ترجمه على اصغر حکمت، تهران: علمى و فرهنگى، 1373.
نوذرى، حسینعلى، بازخوانى هابرماس، تهران: چشمه، 1381.
هاکسلى، آلدوس، «بت پرستى»، در سیرى در سپهر جان (مقالات و مقولاتى در معنویت)، ترجمه مصطفى ملکیان، تهران: نگاه معاصر، 1381.
همیلتون، ملکم، جامعه شناسى دین، ترجمه محسن ثلاثى، تهران: تبیان، 1377.
هوردرن، ویلیام، راهنماى الاهیات پروتستان، ترجمه طاطهوس میکائیلیان، تهران: علمى و فرهنگى، 1368.
هیوز، مارنى ـ وارینگتن، پنجاه متفکر کلیدى در زمینه تاریخ، ترجمه محمد رضا بدیعى، تهران: امیر کبیر، 1386.