کاخ درون: هفت مرحله عرفانى ترزا آویلایى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


آگوستین، اعترافات، ترجمه سایه میثمى، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردى، 1380، صص12ـ13.
استیس، والتر ترنس، عرفان و فلسفه، ترجمه بهاء الدین خرمشاهى، تهران: سروش، 1358.
قنبرى، بخشعلى، «نیایش هاى چهارگانه ترزا آویلایى»، هفت آسمان، شماره 31.
محمودى، ابوالفضل، «عرفان مرکبه و عهد عتیق»، مجله هفت آسمان، شماره 15، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، پاییز 1381.
گرنز، اسنلى جى، السون راجراى، الاهیات مسیح در قرن بیستم، ترجمه روبرت آسریان، میشل آقامالیان، تهران، کتاب روشن، 1386.