دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، آذر 1394، صفحه 1-170 
«مجوس» در روایات اسلامی

صفحه 5-24

محمدمهدی علی‌مردی؛ حسن خیبری


تدابیر جنسیتی کتاب مقدس: رجولیت ابراهیم

صفحه 89-108

دبورا اف. سویر؛ مهدی لک‌زایی؛ اشرف هاشمی


دیدگاه شکند گمانیگ وزار اثر مردان فرخ اورمزد دادان درباره یهودیت و مسیحیت

صفحه 109-130

کارلو جی. چرتی؛ سید سعید رضا منتظری؛ امیرعماد الدین صدری