دوره و شماره: دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، تابستان 1394، صفحه 1-226 
7. نگاهی به جهان زیرین در ادیان

صفحه 173-196

جی بروس لانگ؛ حسین صابری ورزنه


8. بررسی علل شکل‌گیری، پیدایی و پایایی کیش‌ها

صفحه 197-222

احسان احمدی خاوه؛ سمیه شاه‌حسینی؛ ابولفضل تاجیک