دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، مرداد 1395، صفحه 1-126