دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، تابستان 1395، صفحه 1-126