دوره و شماره: دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه - شماره پیاپی 69، فروردین 1395، صفحه 1-249 
مسئله تأثیر ادیان: زرتشتی‌گری، یهودیت و مسیحیت

صفحه 85-128

جیمز بار؛ سید سعید رضا منتظری؛ امیر عماد الدین صدری


فمینیسم، جنسیت، و الاهیات

صفحه 129-160

راشل موئرس؛ مهدی لک‌زایی؛ اشرف هاشمی