فمینیسم، جنسیت، و الاهیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در قرن بیستم، جنبش فمینیستی به دنبال شناسایی راه‌هایی بود که از طریق آن، الاهیات سنتی، زنان را سرکوب می‌کرد و حامی ظلم و ستمی بود که بر آنها می‌رفت. اکنون الاهیات فمینیستی، علاوه بر انتقاد از بت‌پرستی‌هایی که در کلیساها و آکادمی‌های الاهیاتی گسترش یافته، منتقد پرستش خدایی است که حامی ایدئولوژی مردسالارانه است. لذا می‌کوشد از مفهوم زن ساختارشکنی کند و کثرت تجربه زنان را موضوع اجتناب‌ناپذیر اندیشه الاهیاتی گرداند. نویسنده این مقاله، پاسخگویی به کشف دوگانگی‌های جنسیتی مانند ارتباط زنانگی با بدن را در مقابل مردانگی که با ذهن و روح مرتبط دانسته شده، مسئله‌ای بحث‌برانگیز می‌داند. وی ضمن تجزیه و تحلیل بدن زن و جنسیت، متون الاهیاتی را بیانگر تمرکز بر تفاوت‌های جسمانی و موقعیت فرودست زنان می‌داند و مردبودن عیسی را عامل اصلی رد مسیحیت از سوی پسامسیحیانی می‌داند که بر مردبودن خدا نیز خرده می‌گیرند. وی ضمن نقد دیدگاه برخی متفکران فمینیست و تحلیل انتقادی آنها از روش و سبک الاهیات نشان می‌دهد چگونه هر متفکری با جامعه گسترده‌تر گذشته و حال در گفت‌وگو است

کلیدواژه‌ها


Althaus-Reid, Marcella (2000). Indecent Theology, London.
Chung, Hyung Kyung (1990). Struggle to be the Sun Again: Introducing Asian Women’s Theology, Maryknoll, Ny.
Daly, Mary (1973). Beyond God the Father: Towards a Philosophy of Women’s Liberation, Boston, MA.
Fabella, Virginia; Oduoyoye, Mercy Amba (eds.) (1988). With Passion and Compassion: Third World Women Doing Theology, Maryknoll, NY.
Fiorenza, Elisabeth Schüssler (1994). Jesus: Miriam’s Child, Sophia’s Prophet, New York.
Fiorenza, Elisabeth Schüssler (1995). In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins, London.
Hampson, Daphne (1990). Theology and Feminism, Oxford, NY.
Heyward, Carter (1989). Touching our Strength: The Erotic as Power and the Love of God, San Francisco.
Isasi-Diaz, Ada Maria (1993). En la Lucha, Elaborating a Mujerista Theology: A Hispanic Woman’s Liberation Theology, Minneapolis, MN.
Johnson, Elizabeth (1994). She Who Is: The Mystery of God in Feminist Theological Discourse, New York.
Joy, Morny; O’Grady, Kathleen; Poxon, Judith L. (eds.) (2002). French Feminists on Religion: A Reader, London.
King, Ursula (ed.) (1994). Feminist Theology from the Third World: A Reader, London.
McFague, Sallie (1987). Models of God: Theology for an Ecological Nuclear Age, London.
Oduyoye, Mercy Amba (1995). Daughters of Anowa: African Women and Patriarchy, Maryknoll, NY.
Rogers, Eugene F. (1999). Sexuality and the Christian Body: Their Way into the Triune God, Oxford.
Ruether, Rosemary Radford (1983). New Woman, New Earth: Sexist Ideologies and HumanLiberation, New York.
Ruether, Rosemary Radford (1983). Sexism and God-Talk: Towards a Feminist Theology, London.
Soskice, Janet Martin (1982). “Can a Feminist Call God ‘Father?,” In: T. Elwes (ed.), Women’s Voices: Essays in Contemporary Feminist Theology, London.
Soskice, Janet Martin (1994). “Trinity and the Feminine ‘Other,” New Blackfriars 75, 2–17.
Soskice, Janet Martin; Lipton, Diana (eds.) (2003). Feminism and Theology, Oxford.
Trible, Phyllis (1984). Texts of Terror: Literary-Feminist Readings of Biblical Narratives, Minneapolis, MN.
 Williams, Delores (1993). Sisters in the Wilderness: The Challenge of Womanist God-Talk, Maryknoll, NY.