تفکر در اندیشه عرفانى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


قرآن کریم
نهج البلاغه
آشتیانى، میرزا مهدى (1360)، اساس التوحید، انتشارات مولى.
آشتیانى، سید جلال الدین (1380)، شرح مقدمه قیصرى بر فصوص الحکم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى.
آملى، سید حیدر (1353)، نص النصوص فى شرح فصوص الحکم، با تعلیقات و مقدمه هانرى کربن و عثمان یحیى، قسمت ایرانشناسى انستیتو ایران و فرانسه.
ـــــــــــــــ ، (1362)، اسرار الشریعة و اطوار الطریقة و انوار الحقیقة، مقدمه و تصحیح محمد خواجوى، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى.
ـــــــــــــــ ، (1364)، رساله نقد النقود فى معرفه الوجود، ترجمه و تعلیق سید حمید طبیبیان، تهران، انتشارات اطلاعات.
آکمپیس، توماس (1384)، تشبه به مسیح، ترجمه سایه میثمى، ویراسته مصطفى ملکیان، تهران، نشر هرمس.
ابن عربى، محمد بن على (بى تا)، الفتوحات المکیة، لبنان ـ بیروت، دارصادر.
ـــــــــــــــ ، (1370)، فصوص الحکم، تصحیح ابو العلاء عفیفى، انتشارات الزهراء.
ابن فارس، ابوالحسین احمد (1404)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبدالسلام هارون، قم، مرکز النشر.
ابن سینا، حسین بن عبدالله (1403)، الاشارات و التنبیهات، با شرح نصیرالدین طوسى، دفتر نشر کتاب.
ابن منظور، جمال الدین (1416)، لسان العرب، بیروت، دار احیا التراث العربى.
ابوزید، نصر حامد (2000)، مفهوم النص، بیروت، دارالثقافى العربى.
ـــــــــــــــ ، (1386)، چنین گفت ابن عربى، ترجمه سید محمد راستگو، تهران، نشر نى.
استیس، والترترنس (1379)، عرفان و فلسفه، ترجمه بهاءالدین خرمشاهى، تهران، انتشارات سروش.
استیور، دان (1380)، فلسفه زبان دینى، ترجمه حسین نوروزى، تبریز، مؤسسه تحقیقاتى علوم اسلامى انسانى، چاپ اول.
اکهارت، مایستر (1379)، «رساله وارستگى» در: جیمز ال. پروتى، پرسش از خدا در تفکر مارتین هیدگر، ترجمه محمدرضا جوزى، تهران، نشر ساقى.
امام خمینى، روح الله (1410)، تعلیقات على شرح فصوص الحکم و مصباح الانس، قم، موسسه پاسدار اسلام.
ـــــــــــــــ ، (1378)، التعلیقة على الفوائد الرضویة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
ـــــــــــــــ ، (1373)، مصباح الهدایة الى الخلافة و الولایة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
ـــــــــــــــ ، (1374)، شرح دعاء السحر، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
ـــــــــــــــ ، (1381)، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
ـــــــــــــــ ، (1377)، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
ـــــــــــــــ ، (1375)، تفسیر سوره حمد، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
ـــــــــــــــ ، (1384)، سر الصلوة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
ـــــــــــــــ ، (1378الف)، آداب الصلوة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
ـــــــــــــــ ، (1378ب)، دیوان امام، تعلیقات على اکبر رشاد، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
ـــــــــــــــ ، (1378ج)، صحیفه امام، تهران، وزارت ارشاد اسلامى.
انصارى، خواجه عبدالله (1383)، منازل السائرین، به همراه شرح کتاب از روى آثار پیر هرات، گردآورى و ترجمه توسط عبدالغفور روان فرهادى، تهران، انتشارات مولى.
ایزوتسو، توشیهکو (1383)، آفرینش، وجود و زمان، ترجمه مهدى دشتکى، تهران، نشر مهراندیش.
ـــــــــــــــ ، (1385)، مفاتیح الفصوص محى الدین ابن عربى، ترجمه حسین مریدى، کرمانشاه، انتشارات دانشگاه رازى.
اولوداغ، سلیمان (1368)، ابن عربى، ترجمه داوود وفایى، تهران، نشر مرکز.
بیمل، والتر (1381)، بررسى روشنگرانه اندیشه هاى مارتین هایدگر، ترجمه بیژن عبدالکریمى، تهران، انتشارات سروش.
تالیافرو، چارلز (1382)، فلسفه دین در قرن بیستم، ترجمه انشاءالله رحمتى، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردى.
ـــــــــــــــ ، (1380)، «فلسفه دین»، در: نگرش هاى نوین در فلسفه، ترجمه یوسف دانشور و دیگران، قم، موسسه طه.
پلانتینگا، آلوین (1381)، عقل و ایمان، ترجمه بهناز صفرى، قم، انتشارات اشراق.
ـــــــــــــــ ، (1374)، «آیا باور به خدا واقعاً پایه است؟»، در: کلام فلسفى، ترجمه احمد نراقى و ابراهیم سلطانى، تهران، طرح نو.
پورسینا، زهرا (1385)، تأثیر گناه بر معرفت با تکیه بر آراى آگوستین قدیس، قم، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.
پینکافس، ادموند (1382)، از مسئله محورى تا فضیلت محورى، ترجمه و تعلیقات سید محمدرضا حسنى ومهدى على پور، دفترنشر معارف.
جرجانى، سید شریف (1370)، تعریفات، تهران، انتشارات ناصر خسرو.
جوادى آملى، عبدالله (1386)، تفسیر انسان به انسان، قم، مؤسسه اسرا.
ـــــــــــــــ ، (1386)، شمس الوحى تبریزى، قم، موسسه اسرا.
جیلى، عبدالکریم (1420)، الانسان الکامل، بیروت، موسسه التاریخ العربى.
حافظ، شمس الدین محمد (1372)، دیوان حافظ، به اهتمام سید ابوالقاسم شیرازى، سازمان انتشارات جاویدان.
دینانى، غلامحسین (1366)، قواعد کلى در فلسفه اسلامى، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى.
رمضانى، مرضیه (1385)، کرامت انسان و انسان کامل در عرفان، آینه پژوهش، ش102.
سبحانى، محمد تقى (1382)، علم و عشق در مثنوى مولوى، نقد و نظر، ش32ـ31.
شاه آبادى، محمد (1386)، رشحات المعارف، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.
ـــــــــــــــ ، (1386)، شذرات المعارف، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.
شوان، فریتیوف (1384)، اسلام و حکمت خالده، ترجمه فروزان راسخى، تهران، نشر هرمس.
ـــــــــــــــ ، (1381)، گوهر و صدف عرفان اسلامى، ترجمه مینو حجت، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردى.
ـــــــــــــــ ، (1381)، «حکمت خالده»، در: سیرى در سپهر جان: مقالات و مقولاتى در معنویت، ترجمه و تحقیق مصطفى ملکیان، تهران، نشر نگاه معاصر.
ـــــــــــــــ ، (1384)، عقل و عقل عقل، ترجمه بابک علیخانى، تهران، نشر هرمس.
شبسترى، شیخ محمود (1368)، گلشن راز، به اهتمام صمد موحد، تهران، انتشارات طهورى.
شهید ثانى، زین الدین على العاملى (1372)، منیة المرید فى آداب المفید و المستفید، تحقیق رضا مختارى، قم، مکتبه الاعلام الاسلامى.
صادقى، هادى (1386)، عقلانیت ایمان، قم، کتاب طه.
صادقى، محمد امین (1383)، انسان کامل از نگاه امام خمینى و عارفان مسلمان، قم، بوستان کتاب قم.
صدرالدین شیرازى، محمد (1381)، الاسفار الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربى.
ـــــــــــــــ ، (1362)، المبدأ و المعاد، تهران، مرکز نشر دانشگاهى.
طباطبایى، محمد حسین (1412)، رساله الولایة، قم، انتشارات بخشایش.
ـــــــــــــــ ، (1417)، المیزان فى تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات.
عبادى، قطب الدین (1368)، صوفى نامه، تصحیح غلامحسین یوسفى، تهران، انتشارات علمى.
عباسى، ولى الله (1381)، بررسى معرفت شناسى دینى پلانتینگا، اندیشه حوزه، ش42ـ41.
عباسى، ولى الله و مبینى، محمد على (1382)، معرفت شناسى اصلاح شده و عقلانیت باور دینى، قبسات، ش28.
عین القضاه، عبدالله بن محمد (1341)، تمهیدات، با مقدمه عفیف عسیران، تهران، بى جا.
على زمانى، امیر عباس (1383)، خدا زبان و معنا، قم، انجمن معارف اسلامى ایران.
غزالى، ابوحامد محمد (بى تا)، احیاء علوم الدین، بیروت، دارالهادى.
ـــــــــــــــ ، (1365)، جواهر القرآن، تصحیح و تحشیه حسین خدیوجم، تهران، انتشارات اطلاعات.
ـــــــــــــــ ، (1409)، المنقد من الضلال، بیروتـ لبنان، دارالکتب العلمیه.
فروزانفر، بدیع الزمان (1371)، شرح مثنوى شریف، تهران، انتشارات زوار.
فیض کاشانى، محمد (1360)، کلمات مکنونه، تصحیح عزیز الله عطاردى، تهران، مؤسسه انتشاراتى فراهانى.
فیض کاشانى، محمد (بى تا)، المعجة البیضاء فى تهذیب الاحیاء، تصحیح و تعلیق على اکبر الغفارى، دفتر انتشارات اسلامى.
قمشه اى، محمدرضا (1381)، تحقیق در مباحث ولایت کلیه (حواشى بر فصوص)، در: رسائل قیصرى، با تعلیق و تصحیح و مقدمه سید جلال الدین آشتیانى، تهران، موسسه پژوهشى حکمت و فلسفه ایران.
قونوى، صدرالدین (1363)، مفاتیح الغیب الجمع و الوجود، انتشارات فجر.
قیصرى، داوود بن محمد (1375)، شرح فصوص الحکم، به کوشش سید جلال الدین آشتیانى، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى.
ـــــــــــــــ ، (1381)، رسائل قیصرى، تصحیح سید جلال الدین آشتیانى، تهران، موسسه پژوهشى حکمت و فلسفه ایران.
کاشانى، عبد الرزاق (1379)، شرح منازل السائرین، نگارش على شیروانى، تهران، انتشارات الزهرا.
کاشانى، عبد الرزاق (1370)، اصطلاحات الصوفیه، قم، انتشارات بیدار.
کاکائى، قاسم (1382)، وحدت وجودى به روایت ابن عربى و مایستر اکهارت، تهران، نشر هرمس
کربن، هانرى (1384)، تخیل خلاق در عرفان ابن عربى، ترجمه انشاء الله رحمتى، تهران، انتشارات جامى.
کلینى، محمد بن یعقوب (بى تا)، الاصول الکافى، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
لاهیجى، محمد (1371)، مفاتیح الاعجاز فى شرح گلشن راز، به کوشش محمدرضا برزگر و عفت خالقى کرباسى، تهران، انتشارات زوار
مجلسى، محمد تقى (1363)، مرآة العقول، قم، دارالکتب الاسلامیه.
محمدى رى شهرى، محمد (1362)، میزان الحکمه، قم، مکتب الاعلام الاسلامى.
مولوى، جلال الدین محمد (1382)، مثنوى معنوى، تصحیح رینولد نیکلسون، تهران، نشر هرمس.
مطهرى، مرتضى (1372)، انسان کامل، تهران، انتشارات صدرا
مغربى، شمس (1358)، دیوان شمس مغربى، به اهتمام ابوطالب میرعابدینى، تهران، انتشارات زوار.
مک کوارى، جان (1377)، فلسفه وجودى، ترجمه محمد سعید حنایى کاشانى، نشر هرمس
مک گراث، الیستر (1384)، درسنامه الاهیات مسیحى، ترجمه بهروز حدادى، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
ملکیان، مصطفى (1381)، راهى به رهایى، تهران، موسسه نگاه معاصر.
میبدى، ابوالفضل رشیدى الدین (1344)، کشف الاسرار وعدة الابرار، به کوشش على اصغر حکمت، تهران، انتشارات امیرکبیر.
نسفى، عزیز الدین (1377)، کتاب الانسان الکامل، تصحیح و مقدمه ماریژن، تهران، انتشارات طهورى، انستیو ایران و فرانسه.
نصر، سید حسین (1383)، آرمان ها و واقعیت هاى اسلام، ترجمه شهاب الدین عباسى، تهران: دفتر پژوهشو نشر سهروردى.
ـــــــــــــــ ، (1381)، معرفت و معنویت، ترجمه انشاءالله رحمتى، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردى
ـــــــــــــــ ، (1372)، اسلام و تنگناهاى انسان متجدد، ترجمه انشاءالله رحمتى، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردى.
نیکلسون، رینولد (1372)، عرفان عارفان مسلمان، ترجمه اسدالله آزاد، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسى مشهد.
وستفال، مرالد (1381)، «پولس قدیس را به جد بگیریم: گناه به منزله مقوله اى معرفت شناختى، ترجمه مصطفى ملکیان، در: سیرى در سپهر جان، ویراسته ملکیان، تهران، موسسه نگاه معاصر.
ویتگنشتاین، لودویگ (1379)، در باب یقین، ترجمه مالک حسینى، تهران، نشر هرمس.
وین رایت، ویلیام (1386)، عقل و دل، ترجمه محمدهادى شهابى، قم، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.
هایدگر، مارتین (1383)، متافیزیک چیست؟، ترجمه سیاوش جمادى، تهران نشر ققنوس.
ـــــــــــــــ ، (1385)، معناى تفکر چیست؟ ترجمه فرهاد سلمانیان، تهران، نشر مرکز.
ـــــــــــــــ ، (1381)، «نامه درباره انسان گرایى»، در: متن هایى برگزیده از مدرنیسم تاپست مدرنیسم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران، نشرنى.
ـــــــــــــــ ، (1382)، «وارستگى: گفتارى در تفکر معنوى»، در: فلسفه و بحران غرب، ترجمه رضا داورى اردکانى و دیگران، تهران، نشر هرمس.
همایى، جلال الدین (1369)، مولوى نامه، تهران، نشر هما
هیک، جان (1381)، وصف ناپذیرى، ترجمه سید حسن حسینى، فرهنگ، ش 42ـ41.
ـــــــــــــــ ، (1382)، بعد پنجم: کاوشى در قلمرو روحانى، ترجمه بهزاد سالکى، تهران، انتشارات قصیده سرا.
یوسفیان، حسن و شریفى، احمدحسین (1383)، عقل و وحى، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.