دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 1-229 
6. رویکرد داستانى به رساله هاى پولس

صفحه 149-182

بروس دبلیو. لانگنکر؛ محمد حقانی فضل


7. شاکیه موُنىِ جوان

صفحه 183-196

دای ساکو ایکه‌دا؛ ع پاشایی


8. اوستا و مردمان اوستایی

صفحه 197-229

ژان کلنز؛ مری بویس؛ سید سعید رضا منتظری