کلیدواژه‌ها = لوقا
تعداد مقالات: 1
1. مکاشفه پولس: تحلیلی بر سه روایت لوقا در کتاب اعمال*

دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، تابستان 1393، صفحه 75-104

چارلز دابلیو. هِدریک؛ محمد حقانی فضل