دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، شهریور 1386، صفحه 1-290 
تأویل قران در نگاه اسماعیلیان

صفحه 129-156

اسماعیل کی. پوناوالا؛ محمد حسن محمدی مظفر


تاریخ تفسیر کتاب مقدس

صفحه 157-208

فیلیپ الکساندر؛ کارلفرید فرولیش؛ حامد فیاضی


اناجیل غیر رسمی

صفحه 209-236

عبدالرحیم سلیمانی