دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، خرداد 1386، صفحه 1-276 
عرفان نقطه عزیمت

صفحه 85-114

اولین اندرهیل؛ محمد کیوانفر


مرجئه

صفحه 115-136

شهاب الدین وحیدی


زندگی نامه حسین بن حمدان خصیبی...

صفحه 137-170

ارون فرایمن؛ محمد حسن محمدی مظفر


مواجهه قرائیم با تفکر ابوالحسین بصری

صفحه 171-192

زابینه اشمیتکه؛ محمد کاظم رحمتی