دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 1-216 
6. آیین بودای تَنترَه‌یانه

صفحه 137-160

آنتونی ترایب؛ ملیحه معلم


7. دربارة زرتشتیان و معتزله

صفحه 161-170

سیامک ادهمی؛ سیدسعیدرضا منتظری


8. روشی دینی برای مطالعه دین

صفحه 171-190

آروینـد شارما؛ خلیل قنبری