دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، آذر 1388، صفحه 1-216 
آیین کنفوسیوسی: نگاهی از فراز

صفحه 97-116

علی موحدیان عطار؛ احمـد شاکرنژاد