دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، پاییز 1388، صفحه 1-216 
5. آیین کنفوسیوسی: نگاهی از فراز

صفحه 97-116

علی موحدیان عطار؛ احمـد شاکرنژاد