نویسنده = علی موحدیان عطار
آیین کنفوسیوسی: نگاهی از فراز

دوره 11، شماره 43، آذر 1388، صفحه 97-116

علی موحدیان عطار؛ احمـد شاکرنژاد


آیین شین‌تو؛ نگاهی از فراز

دوره 11، شماره 42، شهریور 1388، صفحه 83-104

علی موحدیان عطار؛ علی‌رضا ابراهیم


مکتب وَى شِشیکه (طبیعیات هندى)

دوره 9، شماره 35، آذر 1386، صفحه 47-78

علی موحدیان عطار


زبان دینى

دوره 7، شماره 28، اسفند 1384، صفحه 107-136

مارک وین؛ علی موحدیان عطار


متون دینىِ هندو

دوره 7، شماره 25، خرداد 1384، صفحه 115-144

علی موحدیان عطار


آموزه هاى گى تا

دوره 6، شماره 23، آذر 1383، صفحه 33-52

علی موحدیان عطار


گونه شناسى اندیشه منجىِ موعود در اسلام

دوره 6، شماره 21، خرداد 1383، صفحه 37-66

علی موحدیان عطار


دانش نامه دین (اعتقادنامه، آیین مزدک، میستی سیزم،...)

دوره 6، شماره 21، خرداد 1383، صفحه 241-254

علی رضا شجاعی؛ علی موحدیان عطار؛ شهاب الدین وحیدی؛ محمد تقی انصاری پور


گونه شناسى اندیشه موعود در ادیان مختلف

دوره 3، دوازدهم و سیزدهم، اسفند 1380، صفحه 107-130

علی موحدیان عطار