نویسنده = علی موحدیان عطار
تعداد مقالات: 10
1. آیین کنفوسیوسی: نگاهی از فراز

دوره 11، شماره 43، پاییز 1388، صفحه 97-116

علی موحدیان عطار؛ احمـد شاکرنژاد


2. آیین شین‌تو؛ نگاهی از فراز

دوره 11، شماره 42، تابستان 1388، صفحه 83-104

علی موحدیان عطار؛ علی‌رضا ابراهیم


3. مکتب وَى شِشیکه (طبیعیات هندى)

دوره 9، شماره 35، پاییز 1386، صفحه 47-78

علی موحدیان عطار


4. زبان دینى

دوره 7، شماره 28، زمستان 1384، صفحه 107-136

مارک وین؛ علی موحدیان عطار


5. متون دینىِ هندو

دوره 7، شماره 25، بهار 1384، صفحه 115-144

علی موحدیان عطار


6. آموزه هاى گى تا

دوره 6، شماره 23، پاییز 1383، صفحه 33-52

علی موحدیان عطار


7. گونه شناسى اندیشه منجىِ موعود در اسلام

دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 37-66

علی موحدیان عطار


8. دانش نامه دین (اعتقادنامه، آیین مزدک، میستی سیزم،...)

دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 241-254

علی رضا شجاعی؛ علی موحدیان عطار؛ شهاب الدین وحیدی؛ محمد تقی انصاری پور


9. گونه شناسى اندیشه موعود در ادیان مختلف

دوره 3، دوازدهم و سیزدهم، زمستان 1380، صفحه 107-130

علی موحدیان عطار