آیین شین‌تو؛ نگاهی از فراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب

2 پژوهشگر دین پژوهی

چکیده

دین شین‌تو یکی از ادیان شرقی به شمار می‌آید که گسترة آن تنها به کشور ژاپن محدود می‌شود. ملی بودن این دین باعث شده است که در معادلات منطقه‌ای و جهانی، چندان مورد توجه نباشد. افزون بر این، بیشتر ژاپنی‌ها نیز (برخلاف پیروان ادیان سامی) تعصب چندانی در باورهای خویش بروز نمی‌دهند و در بیان احساسات دینیِ خود محجوب هستند. از همین رو، دین‌پژوهان معدودی به بررسی و معرفی این آیین همت گمارده‌اند و به‌ویژه منابع فارسی اندکی دربارة آن وجود دارد. با توجه به این زمینه، بر آن شدیم تا برای نخستین بار، دین شین‌تو را از زوایای مختلف و جامعی چون: نام و نشان، پیدایش و پویش، گسترة تاریخی، بارزترین نمادها و نشانه‌ها، باورها و ارزش‌ها، آیین‌ها و الزامات دینی، متون و منابع، و وضعیت فعلی و آینده، مورد بررسی قرار دهیم. علاقه‌مندان به مطالعات ادیان می‌توانند با خواندن این مقاله، اطلاعات فشرده، مفید و بسیاری را دربارة شین‌تو به دست آورند.

کلیدواژه‌ها


رجب‌زاده، هاشم (1365)، تاریخ ژاپن، تهران: ناشر مولف.
ساکاماکی، شونزو (1381)، «شینتو، قوم‌مداری ژاپنی»، جان ژاپنی، ویراستة چارلز مور، ترجمة ع. پاشایی، تهران: نشر نگاه معاصر.
ستوده‌نژاد، شهاب (1383)، سلسلة یاماتو در ژاپن و تمدن باستانی پارس، تهران: آشیانة کتاب.
کالیکات، مارتین سی (1381)، «بوشی دو»، جان ژاپنی، ویراستة چارلز مور، ترجمة ع. پاشایی، تهران: نشر نگاه معاصر.
هوری، ایچی رو (1381)، «پیدایی خود‌آگاهی فردی در ژاپن و استحاله تاریخی آن»، جان ژاپنی، ویراستة چارلز مور، ترجمة ع. پاشایی، تهران: نشر نگاه معاصر.
مرتون، اسکات (1364)، تاریخ و فرهنگ ژاپن، ترجمة مسعود رجب‌زاده، تهران: انتشارات امیر کبیر.
نوروکاوا، تشی (1381)، «فرد در اخلاق ژاپنی»، جان ژاپنی، ویراستة چارلز مور، ترجمة ع. پاشایی، تهران: نشر نگاه معاصر.
Bowcking, B. (1997), A Popular Dictionary of Shinto, Richmond: Curzon.
Ellwood, R. (2008), Introducing Japanese Religion, London: Routledge.
Hirai, N. (1989), "Shinto", Encycolopedia of Religion, M. Eliade (ed.), vol. xii, New York, Mac Millan.
Ineue, N. (2003), "The Modern Age Shinto Confronts Modernity", The Shintoــ A Short History, Nobutaka Ineue (ed.), trans. Mark Teeuwen, London: Routladge.
Hori Ichiro (ed.) (1974), Japanese Religion, Tokyo: Kodansha International LTD.
Kitagawa, J. M. (1987), On Understanding Japanese Religion, Princeton: PrincetonUniversity press.
Kojiki (1985), trans. D. L., Philippi, Tokyo: University of Tokyo press.
Michiko, Y. (2002), Japanese Religions, London: Routledge.
Mori, M. (2003), "Ancient and Classical Japan: Dawn of Shinto", Shintoــ A Short History, Nobutaka Inoue (ed.), trans. Mark Teeuwen, London: Routladge.
Nihongi (2000), trans. W. G., Aston, Tokyo: Charles E. Tuttle co.
Ross, F. H. (1965), Shinto, The Way of Japan, Connecticut: Greenwood Press.
Sakashita, J. (2002), "Japanese Religion", Cambridge Illustrateed History of Religion, John Bowker (ed.), Cambridge: University press.
Sokyo, O. (1993), Shinto, The Way of Kami, Tokyo: Charles E. Tuttle co.
Storm, R. (2002), Myth of the East, New York: Southwater.
Tanabe, G. j. (1999), "Religions of Japan in Practice", Asian Religion in Practice, Donald S. Lopez (ed.), Princeton: University Press.
The World of Shinto (1985), Tokyo: Bukkyo Endo Kyokai.