مکتب وَى شِشیکه (طبیعیات هندى)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


چاترجى س. و داتا د.، معرفى مکتب هاى فلسفى هند، ترجمه فرناز ناظرزاده کرمانى، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1384.
رادهاکریشنان، سروَپالى، تاریخ فلسفه شرق و غرب: جلد اول: تاریخ فلسفه شرق، ترجمه خسرو جهاندارى، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1367.
شایگان، داریوش، ادیان و مکتب هاى فلسفى هند (2 جلد)، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1362.
لاک، جان، تحقیق در فهم بشر، ترجمه رضازاده شفق، تهران، کتابفروشى دهخدا، 1349.