اَپوکریف، اخلاق شناسی، اناجیل چهارگانه، برّه خدا، تعمید، جنبش بیداری عظیم، حیات ابدی، روزه داری، زبان‌های کتاب مقدس، فیلیوک، کارکردگرایی، یهودی سنیزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی