پیامد گناه آدم در عهدین و قرآن: سقوط، خروج یا هبوط؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده