پیامد گناه آدم در عهدین و قرآن: سقوط، خروج یا هبوط؟

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندهدوره 9، شماره 33
بهار 1386
صفحه 193-218
  • تاریخ دریافت: 09 اسفند 1385
  • تاریخ بازنگری: 09 فروردین 1386
  • تاریخ پذیرش: 09 اردیبهشت 1386