نکاتى دربارة آشنایى بیشتر با مصطلحات ادیانى در ترجمه نقدى بر ترجمة کتاب تاریخچة مکاتب تفسیرى...

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمى دانشگاه ادیان و مذاهب


آشورى، داریوش (1384)، فرهنگ علوم انسانى، ویراست دوم، تهران: نشر مرکز.
اپوکریفاى عهد عتیق (1383)، ترجمه عباس رسول‌زاده و جواد باغبانى، قم: مرکز انتشارات مؤسسه امام خمینى.
اسپینوزا (بی‌تا)، رسالة فى اللاهوت و السیاسة، ترجمه حسن حنفى، تهران: مکتبة النافذة.
اعلم، امیر جلال‌الدین (1367)، فرهنگ اعلام کتاب مقدس، تهران: مرکز نشر دانشگاهى.
باطنى، محمّدرضا و دستیاران (1385)، فرهنگ معاصر پویا، تهران: نشر فرهنگ معاصر.
پانن برگ، ولفهارت (1386)، درآمدى به الاهیات نظام‌مند، ترجمه عبدالرحیم سلیمانى، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
حق‌شناس، على‌محمد (1385)، حسین سامعى و نرگس انتخابى، فرهنگ معاصر هزاره، تهران: نشر فرهنگ معاصر.
حنفى، حسن (2005)، من النص الى الواقع محاولة لاعادة بناء علم اصول الفقه، دارالمدار الاسلامى.
رابرتسون، آرچیبالد (1378)، عیسى اسطوره یا تاریخ، ترجمه حسین توفیقى، چاپ اول، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
سلیمانى، حسین(ترجمه و تألیف) (1384)، عدالت کیفرى در آیین یهود، چاپ اول، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
سلیمانى، عبدالرحیم (1382)، کتاب مقدس، ایران: انجمن معارف اسلامى.
عزیز، فهیم، علم التفسیر (بی‌تا)، قاهره: دارالثقافة.
فرهنگ جامع پیشرو آریان پور (شش جلدى) (1385)، تهران: نشر الکترونیکى جهان رایانه، چاپ ششم.
کاپلستون، فردریک (1368)، تاریخ فلسفه، ج1، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، تهران: انتشارات علمى فرهنگى و سروش.
ـــــــــــــ (1384)، تاریخ فلسفه، ج9، ترجمه عبدالحسین آذرنگ و سید محمود یوسف ثانی، تهران: انتشارات علمى فرهنگى و سروش.
ـــــــــــــ (1387)، تاریخ فلسفه، ج2، ترجمه ابراهیم دادجو، تهران: انتشارات علمى فرهنگى و سروش.
کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید، ترجمه قدیم)، انتشارات ایلام، چاپ سوم،2002.
کتاب‌هایى از عهد عتیق، کتاب‌های قانونى ثانى، ترجمه پیروز سیّار، تهران: نشر نى، 1384.
لوفمارک، کارل (1385)، کتاب مقدس چیست؟، ترجمه محمدکاظم شاکر، تهران: انتشارات دستان.
مجیدى، فریبرز (1381)، فرهنگ تلفّظ نام‌های خاصّ، تهران: نشر فرهنگ معاصر.
مفتاح، احمدرضا (1385)، «آمرزیدگی از راه ایمان در مسیحیت»، هفت آسمان، ش30.
مکارم شیرازی، ناصر (1384)، تفسیر نمونه، با همکاری جمعى از نویسندگان، ج7، چاپ بیست و هشتم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
مک‌گراث، آلیستر (1382)، مقدمه‌اى بر تفکر نهضت اصلاح دینى، ترجمه بهروز حدادى، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
مک‌گراث، آلیستر (1384)، درسنامه الاهیات مسیحى، ترجمه بهروز حدادى، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
هابز، توماس (1381)، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، چاپ دوم، تهران: نشر نى.
هیک، جان (ویراسته) (1386)، اسطوره تجسّد خدا، ترجمه عبدالرحیم سلیمانى اردستانى و محمّدحسن محمّدى مظفّر، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
واینر، فیلیپ پى. (ویراسته) (1385)، فرهنگ تاریخ اندیشه‌ها، ترجمه گروه مترجمان، تهران: انتشارات سعاد.
The Oxford Dictionary of the Christian Church (1997), Ed. by F. L. Cross, Third Ed. by E. A. Livingston.