الهامی‌بودنْ پشتوانة حجیت کتاب مقدس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب