کلیدواژه‌ها = ملکوت الاهی
1. تئودیسه‌های مبتنی بر صلیب

دوره 15، شماره 60، زمستان 1392، صفحه 91-110

نعیمه پورمحمدی