نویسنده = جواد قاسمی قمی
1. تفاسیر مهم مسیحی دربارة بازگشت مسیح

دوره 13، شماره 49، بهار 1390، صفحه 23-48

جواد قاسمی قمی