نویسنده = مهدی صالحی
تعداد مقالات: 1
1. گفت‌وگو چیست؟

دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، زمستان 1393، صفحه 173-196

لئونارد سویدلر؛ مهدی صالحی؛ احمد مقری