(جستاری در کتاب سفرهای آن‌جهانی: گزارش‌هایی از تجربه‌های نزدیک به مرگ در قرون وسطا و دوران جدید، اثر کارول زالسکی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در میان تفاسیر گوناگونی که تاکنون از تجربه‌های نزدیک به مرگ ارائه شده است، تفسیر کارول زالسکی در کتاب سفرهای آن‌جهانی، مناقشات فراوانی را برانگیخته است. وی تجربه‌های نزدیک به مرگ را توصیفاتی نمادین تلقی می‌کند که به هیچ‌‌رو نمی‌توان آنها را جزء مشاهدات مستقیم و مفاهیم عینی دانست. او  معتقد است تجربه‌های دینی به جای آنکه ماهیتی توصیفی داشته باشند، نمادین هستند؛ زیرا حقیقت، خود را در قالب زبان بشری و صوَر فرهنگی به ما می‌نمایاند و در این فرآیند، گریزی از نمادها نیست. او بر این اساس، الاهیات را رشته‌ای علمی تلقی می‌کند که ‌باید متولی اصلیِ بررسی و تحلیل نمادها و روایت‌هایی باشد که صوَر خیال مذهبی را تغذیه می‌کند. این نوشتار می‌کوشد با بررسی تفسیر زالسکی از تجربه‌های نزدیک به مرگ در کتاب سفرهای آن‌جهانی، تحلیلی انتقادی از آن به دست دهد.

کلیدواژه‌ها


Atwater, P. M. H. (1992). "Is there a Hell? Surprising Observations about the Near-death Experience", in: Journal of Near Death Studies, Vol. 10, No. 3, pp. 149-160.
Fox, Mark (2003). Religion, Spirituality and the Near- Death Experience, First Published, London and New York: Routledge.
Katz, Steven. T (ed.) (1987). Mysticism and Philosophical Analysis, London: Sheldon Press.
Morse, Melvin; Conner, Doug; Tyler, Donald (1985). "Near Death Experiences in a Pediatric Population", American Journal of Diseases of Children, Vol. 139, No. 6, pp. 595-600.
Morse, Melvin (1994). Near Death Experiences of Children, Journal of Pediatric Oncology Nursing, Vol. 11, No. 4, pp. 139-144.
Moody, Raymond A. (1978). Reflection on Life after Life, Bantam edition, USA: Bantam Books.
Shushan, Gregory (2009). Conceptions of the Afterlife in Early Civilizations: Universalism, Constructivism and Near-Death Experiences, First Published, Britain, Continuum.
Stace, Walter Terence (1960).Mysticism and Philosophy, New York: Macmillan, Third Published.
Zaleski, Carol (1987). Otherworld Journeys: Accounts of Near-Death Experiences of Medieval and Modern Times, First Published, New York and Oxford: Oxford University Press.