نویسنده = محمد حقانی فضل
سنت در کلیسای باستان

دوره 20، شماره 73.74، شهریور 1397، صفحه 23-46

محمد حقانی فضل


خلق از عدم، خلق از آشوب و مسئله شر

دوره 18، شماره 70، مرداد 1395، صفحه 85-98

دیوید ری گریفین؛ محمد حقانی فضل


مکاشفه پولس: تحلیلی بر سه روایت لوقا در کتاب اعمال*

دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، مرداد 1393، صفحه 75-104

چارلز دابلیو. هِدریک؛ محمد حقانی فضل


سفر پیدایش و علم جدید: یک تفسیر مسیحی

دوره 13، شماره 51، آذر 1390، صفحه 7-28

دبـورا بی. هـارسما؛ محمد حقانی فضل


الهامی‌بودنْ پشتوانة حجیت کتاب مقدس

دوره 12، شماره 45، خرداد 1389، صفحه 193-214

محمد حقانی فضل


گونه‌های مکاشفة خداوند در الاهیات مسیحی

دوره 11، شماره 44، اسفند 1388، صفحه 65-88

محمد حقانی فضل


آیین کالونی

دوره 10، شماره 40، اسفند 1387، صفحه 73-94

آر ماتزارث؛ پی سورگل؛ محمد حقانی فضل


رویکرد داستانى به رساله هاى پولس

دوره 10، شماره 37، خرداد 1387، صفحه 149-182

بروس دبلیو. لانگنکر؛ محمد حقانی فضل