بررسى تطبیقىِ آخرت شناسىِ اسلامى و زرتشتى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


منابع
آذرباد مهراسپندان، ترجمه: رهام اشه و شهین سراج، مؤسسه انتشاراتى فرهنگى فروهر، 1379
الیاده، میرچا، جهان اسطوره شناسى، جلد سوم، ترجمه: جلال ستارى، نشر مرکز، 1379
ـــــــــــــ ، دین پژوهى، دفتر اول، ترجمه: بهاء الدین خرمشاهى، انتشارات پژوهشگاه، 1372
بندهشن، ترجمه: مهرداد بهار، انتشارات توس، 1380
بهار، مهرداد، پژوهشى در اساطیر ایران، نشر آگه، 1381
دین کرد سوم، دفتر اول، ترجمه: فریدون فضیلت، انتشارات فرهنگ دهخدا، 1381
ـــــــــــــ ، دفتر دوم، ترجمه: فریدون فضیلت، انتشارات مهرآیین، 1384
روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ترجمه: حسن رضایى باغ بیدى، انتشارات دایرة المعارف بزرگ اسلامى، 1384
روایت امید اشوهیشتان، ترجمه: نزهت صفاى اصفهانى، نشر مرکز، 1376
روایت داراب هرمزد، موبد مانک رستم اون والا، چاپ سنگى
زنر، آر.سى.، تعالیم مغان، ترجمه: فریدون بدره اى، انتشارات توس، 1377
ـــــــــــــ ، طلوع و غروب زردشتى گرى، ترجمه: تیمور قادرى، انتشارات فکر روز، 1375
سبحانى، جعفر، منشور اصول عقاید امامیه، انتشارات مؤسسه تعلیماتى و تحقیقاتى امام صادق، 1385
شاکد، شائول، از ایران زرتشتى تا اسلام، ترجمه: مرتضى ثاقب فر، انتشارات ققنوس، 1381
شایست ناشایست، ترجمه: کتایون مزداپور، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1369
شوالیه، ژان و گربران، آلن، فرهنگ نمادها، ترجمه: سودابه فضایلى، انتشارات جیحون، 1385
صدوق، محمد بن على بن الحسین بن بابویه، معانى الاخبار، مؤسسه النشر الاسلامیه، 1361
قاسمى، على محمد، برزخ، پژوهشى قرآنى و روایى، انتشارات مؤسسه امام خمینى، 1385
گزیده هاى زادسپرم، ترجمه: محمدتقى راشد محصل، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1366
گیمن، دوشن، دین ایران باستان، ترجمه: رؤیا منجم، انتشارات فکر روز، 1375
ـــــــــــــ ، زرتشت و جهان غرب، ترجمه: مسعود رجب نیا، انتشارات مروارید، 1381
متون پهلوى، ترجمه: سعید عریان، کتابخانه جمهورى اسلامى ایران، 1371
مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، دارالکتب الاسلامیه، 1368
مینوى خرد، ترجمه: احمد تفضلى، نشر توس، 1379
نظرى منفرد، على، معاد، روز رستاخیز، انتشارات دارالفکر، 1383
یونگ، کارل گوستاو، انسان و سمبول هایش، ترجمه: ابوطالب صارمى، انتشارات امیرکبیر، 1352