اندیشه قوم برگزیده در یهودیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


آشتیانى، جلال الدین (1368)، تحقیقى در دین یهود، تهران: نشر نگارش.
ا. کهن، آبراهام،(1350) گنجینه اى از تلمود، ترجمه امیرفریدون گرگانى، یهوداحى.
المسیرى، عبدالوهاب (1999)، موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیه، بیروت: دارالشروق.
پارکز، هنرى بمفورد (1380)، خدایان و آدمیان: نقد مبانى فرهنگ و تمدن غرب، تهران: انتشارات قصیده.
ژیلبرت، کلابرمن و لیبى (1347)، تاریخ قوم یهود، ترجمه مسعود همتى، تهران: انتشارات انجمن فرهنگى اوتصرهتورا گنج دانش ایران.
طباطبایى، سید محمدحسین،(1390) المیزان، بیروت: منشورات مؤسسة الاعلمى.
قزوینى یزدى، حاج بابا (1378)، رساله اى در رد یهودیت، تحقیق حامد حسن نواب، تهران: مؤسسه فرهنگى ـ انتشاراتى حضور.
کرینستون، جولیوس (1377)، انتظار مسیحا در آیین یهود، ترجمه حسین توفیقى، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
کستلر، آرتور (1361)، خزران، ترجمه محمدعلى موحد، تهران: انتشارات خوارزمى.
ویل دورانت (1365)، تاریخ تمدن، ج1، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى.
یاسپرس، کارل (1375)، اسپینوزا، ترجمه محمدحسن لطفى، تهران: انتشارات طرح نو.