قادیانیّه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


آثار احمدیّه:
1. احمد، بشیرالدین محمود: دعوت احمدیه، ربوه، 1961. جامع ترین وصف عقاید احمدیه به زبان انگلیسى، ترجمه شده از زبان اردو، از پسر غلام احمد و دومین جانشین آن.
2. غلام احمد، عیسى در هند، فرار عیسى از مرگ بر روى صلیب و مسافرتش به هند. لندن، 1978.
3. خان، محمد ظفر اللّه، تذکرة، ترجمه انگلیسىِ مکاشفات، افکار و الهامات شفاهى اعطا شده به مسیح موعود ـ علیه السلام ـ ]یعنى مکاشفات غلام احمد[.
4. خان، محمد ظفراللّه، احمدیه، رنسانس اسلام، لندن، 1978، تاریخ نهضت از نگاه احمدیّه.
 
آثار غیر احمدیّه:
1. بیندر، لونارد، دین و سیاست در پاکستان، برکلى و لوس آنجلس، 1961. مناظره احمدیه در نخستین سال هاى استقلال پاکستان.
2. براش، استنلى، اى، «احمدیه در پاکستان، ربوه و احمدیه ها» ]مجله [ جهان اسلام، شماره 45، 1955، ص145ـ171.
3. فیشر، هامفرى، جى، احمدیه؛ تحقیقى درباره اسلام معاصر در ساحل غرب آفریقا، لندن، 1963 (تحقیقى عالى و فوق العاده درباره احمدیه در مناطق آفریقا).
4. فریدمن، یوهانان: تداوم نبوت؛ جنبه هایى از تفکر دینى احمدیه و زمینه هایش در قرون میانه، برکلى، 1989. تاریخ احمدیه و توسعه آن، تحلیل پیامبرشناسى در هر دو نوعش، داراى فصلى درباره جهاد احمدیه است که عقاید مربوط به آن را در سنت اسلامى قرون میانه بررسى مى کند؛ با کتابشناسى وسیع.
5. مجلس ملى پاکستان، حکم درباره خاتمیت نبوت حضرت محمد ـ که درودخدا براوباد ـ ،اسلام آباد،1974.
6. اسمیت، ویلفرد کانتول، احمدیّه، دائرة المعارف اسلام، ویرایش جدید، جلددوم، ص301ـ303، لیدن، 1960. ]مدخل احمدیّه در چاپ سوم، 1979 در جلد اول است و احتمالا جلد دوم، اشتباه تایپى است[
 
کتاب نامه ]مترجم[
1/1 ـ قرآن کریم.
1. الهى ظهیر، احسان، القادیانیّة؛ دراسات و تحلیل، چاپ اداره ترجمان پاکستان، لاهور، بى تا.
2. جمعى از علماى پاکستان، موقف الامة الاسلامیة من القادیانیه، دار قتیبه، اول، 1991.
3. بخارى، محمد، صحیح بخارى، تحقیق قاسم شماعى رفاعى، دارالقلم، بیروت، اول، 1407.
4. ابن اثیر، جامع الاصول من احادیث الرسول، تحقیق محمد حامد الفقى، انتشارات داراحیاء التراث العربى، بیروت، دوم، 1400ق.
5. مقدسى، یوسف بن یحیى، عقد الدرر فى اخبار المنتظر، تحقیق عبدالفتاح محمّد حلو، اول، 1399 ق.
6. محمود احمد، میرزا بشیرالدین، دیباچه تفسیر القرآن، الشرکة الاسلامیّه، اسلام آباد 1992.
7. حدادعادل، غلامعلى، دانشنامه جهان اسلام، بنیاددائرة المعارف اسلامى، ج5، چاپ اول، تهران، 1379.
8. خرمشاهى، بهاءالدین و دیگران، دائرة المعارف تشیّع، ج3، نشر شهید سعید محبّى، تهران، 1375.
9. مودودى، ابوالاعلى، ماهى القادیانیّة، چاپ دارالقلم، اول، 1388، لاهور پاکستان.
10. میرزا غلام احمد، حقیقت اسلام، چاپخانه فردوسى، تهران، اول، 1328.
11. میرزا غلام احمد، فلسفه اصول دین، ترجمه سید عاشق حسین شاهد، انتشارات اسلام، انترناسیونال، لاهور پاکستان، اول، 1996.
12. السامرایى، عبداللّه سلّوم، القادیانیّة والاستعمار الانجلیزى، وزارت فرهنگ عراق، 1981.
13. زاهدى، مصباح الدین، القادیانیة و خطرها على الاسلام، مؤسسة الرسالة، اول، 1991.
14. الغورى، سید عبدالماجد، القادیانى و القادیانیّة، دار ابن کثیر، بیروت و دمشق، 2000، اول. در این کتاب، سه کتاب مودودى، ندوى و احسان الهى ظهیر آمده است؛ به همراه جدیدترین مقالات آنان.
15. میرزاطاهراحمد، القتل باسم الدین، ترجمه محمدحلمى شافعى، الشرکة الاسلامیّة، 1990، اسلام آباد.
16. یارشاطر، احسان، دانشنامه ایران واسلام، ج10، شرکت انتشارات علمى وفرهنگى اول، تهران، 1370.
17. عزیز احمد، تاریخ تفکر اسلامى در هند، ترجمه نقى لطفى و محمد جعفر یاحقّى، انتشارات کیهان و شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، اول، تهران، 1367.
18. گروهى، دائرة المعارف دین، با سرویراستارى میرچاالیاده، انتشارات مک میلان، لندن، 1986 م.
19. شعرانى، عبدالوهاب بن احمد، الیواقیت والجواهر، داراحیاءالتراث العربى، اول، بیروت، 1997.
20. سن. ک.م، هندویسم، ترجمه ع.پاشایى، انتشارات فکر روز، دوم، تهران، 1375.
21. نقوى، سید على محمد، سیرى در اندیشه معاصر هند، رایزنى فرهنگى ایران در هند، بى تا.
22. ـــــــــــــــــــــــ ، تحقیقاتى درباره هند، رایزنى فرهنگى جمهورى اسلامى ایران در هند، 1376.
23. جمشیدى بروجردى، محمدتقى، ملى گرایى هندو، انتشارات وزارت امور خارجه، اول، تهران، 1379.
24. اسعد گیلانى، سعید، ابوالاعلى مودودى؛ نگاهى به آثار و افکار، ترجمه نذیر احمد سلامى، انتشارات احسان، تهران، اول، 1380.
25. پویازاده، اعظم، مقاله «تصلیب مسیح»، مجله مدرّس، شماره 5، زمستان 1376.
26. جمعى از نویسندگان، دائرة المعارف اسلام (به انگلیسى)، چاپ بریل، لیدن، چاپ سوم، 1979.
27. نووى، صحیح المسلم بشرح الامام النووى، چاپ دارالفکر، 1401