سوره ى نیلوفر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


Hur.: Hurvtz, Leon. (1976). Scripture of the Lotus Blossom of the Fine Dharma (Lotus S¦utra). NewYork: Columbia University Press.
Wat.: Watson, Burton. (1993). The Lotus Sutra. NewYork: Columbia University Press.