تجربه دینى، تجربه دینی؛ مدرنیته و پست مدرنیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نگارنده این مقاله ابتدا به چگونگى پیدایش بحث تجربه دینى پرداخته است. زمینه پیدایش بحث تجربه دینى، مدرنیته است، که در دو نکته تلخیص شده است: خودبنیاد اندیشى بشر و عقل گرایى افراطى. مدرنیته دو رویه براى بحث تجربه دینى پدید آورده است: رویه پدیدار شناختى، که پیشرو اصلى آن شلایر ماخر است; و رویه معرفت شناختى، که در عصر حاضر نیز اذهان بسیارى از فلاسفه دین را به خود مشغول ساخته است. نگارنده در بخش دیگرى از مقاله به برخى ادّعاهاى پست مدرنیستم پرداخته و تأثیرهاى آن را در دو رویه بحث تجربه دینى بر شمرده است; و سرانجام، به برخى نظریات مخالف با نگرش پست مدرنیسم پرداخته است.