موعود در آیین زرتشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اعتقاد به موعودى نجاتبخش که در آینده خواهد آمد تا جهان پر از فساد و تباهى را از نو بنیان کند و مردم را از شر ظلم و بیداد و بدبختى نجات بخشد، تقریباً در تمامى مذاهب و مکاتب الهى و بشرى نمایان است. بسیارى از دین پژوهان و مورخان غربى بر این باورند که این عقیده به دست ایرانیان باستان میان یهودیان منتشر شده، و سپس از ایشان به مسیحیان و مسلمانان منتقل شده، و در میان ادیان سامى به صورت یکى از معتقدات اصلى دینى درآمده است. نقد و بررسى این نظریه فرصت دیگرى را مى طلبد، اما این دیدگاه، گویاى جایگاه والا و برجسته این باور در ادیان ایران باستان، به ویژه آیین زرتشت است. نوشته حاضر عهده دار تبیین و توضیح این باور زرتشتى است.
 

1. آفرینش در اساطیر امریکا، تألیف نگارنده، زیرچاپ.
2. اساطیر و فرهنگ ایران در نوشته هاى پهلوى، دکتر رحیم عفیفى، انتشارات توس، 1374.
3. ایران در زمان ساسانیان، آرتورکریستین سن، ترجمه رشید یاسمى، انتشارات دنیاى کتاب، چاپ نهم، 1374.
4. بندهش، فرنبغ دادَگى، گزارنده مهرداد بهار، انتشارات توس، 1369.
5. بندهش هندى، تصحیح و ترجمه: رقیه بهزادى، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1368.
6. پژوهشى در اساطیر ایران (پاره نخست و دویم)، مهرداد بهار، انتشارات آگاه، 1375.
7. پیام آور گذشته ها، اریک فون دانیکن، بدون نام مترجم و تاریخ چاپ.
8. تاریخ ادیان، هاشم رضى، انتشارات کاوه، ج 5، 1345.
9. تاریخ کیش زرتشت، مرى بویس، ترجمه همایون صنعتى زاده، انتشارات توس، 1374.
10. جستار درباره مهر و ناهید، محمد مقدم، مرکز ایرانى مطالعه فرهنگها، دفتر نخست، 1357.
11. جشنهاى باستانى ایران، نوشته على خوروش دیلمانى، تهران، 1342.
12. دانشنامه مزدیسنا، دکتر جهانگیر اوشیدرى، نشر مرکز، 1371.
13. در جستجوى افسانه هاى قدیمى، اریک فون دانیکن، ترجمه شیرین رادان، انتشارات فردوسى، 1372.
14. دین ایرانى بر پایه متنهاى معتبر یونانى، امیل بنونیست، ترجمه دکتر بهمن سرکاراتى، نشر قطره، 1377.
15. دینکرد، به کوشش مدن، بمبئى، 1911 م.
16. دین و اسطوره در امریکاى وسطا، مهران کندرى، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1372.
17. دینهاى ایران باستان، هنرى ساموئل نیبرگ، ترجمه دکتر سیف الدین نجم آبادى، مرکز ایرانى مطالعه فرهنگها، 1359.
18. رساله سوشیانس، استاد پورداود، انتشارات فروهر، چاپ دوم، 1374.
19. زندوهومن یسن، صادق هدایت، بدون تاریخ چاپ.
20. صد در نثر و صد در بندهش، تصحیح و حواشى دهابهر (Dhabhar)، بمبئى، 1909 م.
21. فرهنگ نامهاى اوستا، هاشم رضى، ج 2، انتشارات فروهر، 1346.
22. فرهنگ و تمدن امریکاى جنوبى، مهران کندرى، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1371.
23. گاتاها، گزارش پورداود، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1354.
24. گاه شمارى و جشنهاى ایران باستان، هاشم رضى، انتشارات بهجت، 1371.
25. مینوى خرد، ترجمه احمد تفضلى، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1354.
26. نجات بخشى در ادیان، محمدتقى راشد محصّل، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1369.
27. وندیداد، ترجمه و یادداشتها: هاشم رضى، ج 1 و 4، انتشارات فکر روز، 1376.
28. ویسپرد، گزارش پورداود، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1357.
29. یسنا، گزارش پورداود، انتشارات دانشگاه تهران، ج 1، چاپ سوم، 1356.
30. یشتها، گزارش پورداود، دو مجلد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1356.