عهد جدید ـ تاریخ نگارش و نویسندگان ـ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده: عهد جدید، بخشى از مجموعه کتاب مقدس است، که تنها مسیحیان آن را قبول دارند و یهودیان آن را جزء کتاب مقدس خود نمى دانند. این بخش دربردارنده کتابها و رساله هایى است که از نظر محتوا، تاریخ نگارش و نویسنده متنوع اند. نکته جالب توجه درباره این مجموعه آن است که علاوه بر این که منبع اصلىِ اعتقادات و باورهاى مسیحى است، منبع منحصر به فرد زندگینامه و سیره مؤسس آیین و نیز تاریخ این دین تا پایان قرن اول است; به گونه اى که براى حوادثى که در سده اول مسیحى براى این دین پیش آمده، هیچ منبع دیگرى غیر از عهد جدید در دسترس نیست.
این مجموعه در ابعاد عقیدتى و عملى دوگانه است; و در بخشى از آن همان ابعاد عقیدتى و عملى عهد قدیم دنبال شده، و بر انسان بودن و فرستاده خدا بودن حضرت عیسى و نیز وجوب پایبندى به شریعت موسوى تأکید شده است. در بخش دیگر این مجموعه، بر جنبه الوهى حضرت عیسى و نفى شریعت موسوى تأکید شده است.
با توجه به این که این مجموعه در مدتى نزدیک به یک قرن و به دست نویسندگان مختلف نوشته شده است، تعیین تاریخ نگارش هر قسمت و نیز نویسندگان آنها بسیار اهمیت مى یابد. قطعاً وثاقت و اعتبار، با توجه به نزدیکى زمان نگارش به ابتداى ظهور دین، قوت مى گیرد; و از سوى دیگر، احتمال تأثیر نوشته مقدم بر متأخر مى رود. همچنین نویسنده کتاب مى تواند حجیت و اعتبار آن را بالا ببرد; مثلا اگر کتاب یا نوشته اى با دلیل قطعى به حواریون حضرت عیسى نسبت داده شود، قطعاً اعتبار آن افزایش مى یابد.
 

. کتاب مقدس.
2. بى.ناس، جان، تاریخ جامع ادیان، ترجمه على اصغر حکمت، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ هشتم،      1375.
3. هاکس، مستر، قاموس کتاب مقدس، تهران، اساطیر، چاپ اول، 1377.
4. فیلسون، فلوید، کلید عهد جدید، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران، انتشارات نورجهان، 1333.
5. میلر، و.م، تاریخ کلیساى قدیم در امپراتورى روم و ایران، ترجمه على نخستین، انتشارات حیات ابدى، چاپ دوم، 1981.
6. اُ.گریدى، جوان، مسیحیت و بدعتها، ترجمه عبدالرحیم سلیمانى اردستانى، قم، مؤسسه فرهنگى طه، چاپ اول، 1377.
7. میشل، توماس، کلام مسیحى، ترجمه حسین توفیقى، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب چاپ اول، 1377.
8. آشتیانى، جلال الدین، تحقیقى در دین مسیح، نشر نگارش، 1368.
9. سى. تنى. مریل، معرفى عهد جدید، ج1 و 2، ترجمه ط. میکائیلیان، انتشارات حیات ابدى، چاپ اول، 1362.
10. دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ج3 (قیصر و مسیح)، ترجمه حمید عنایت و...، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامى، چاپ       سوم، 1370.
11. رابرتسون، آرچیبالد، عیسى; اسطوره یا تاریخ، ترجمه حسین توفیقى، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ         اول، 1377.
 
منابع عربى
1. الفغالى، الخورى بولس، المدخل الى الکتاب المقدس، ج5، بیروت، منشورات المکتبة البولیستة، چاپ اول، 1995.
2. جماعة من اللاهوتیین، تفسیر الکتاب المقدس، ج5، بیروت، دار منشورات النفیر، چاپ دوم، 1990.
3. جماعة من اللاهوتین، تفسیر الکتاب المقدس، ج6، بیروت، دار منشورات النفیر، چاپ اول، 1988.
4. شلبى، الدکتور احمد، مقارنة الادیان، ج2، (المسیحة)، قاهره، مکتبة النهضة المصریه، چاپ دهم، 1993.
5. الفغالى، الخورى بولس، المدخل الى الکتاب المقدس، ج4، بیروت، منشورات المکتبة البولیستة، چاپ اول، 1994.
6. تفسیر العهد الجدید، قاهره، دارالثقافة، چاپ دوم، بى تا.
7. عبدالملک، الدکتور پطرس و...، قاموس الکتاب المقدس، قاهره، دارالثقافة، چاپ دهم، 1995.
8. فهیم عزیز، الدکتور القس، المدخل الى العهد الجدید، قاهره، دارالثقافه، بى تا.
 
منابع انگلیسى
_. Eliade, Mircea: The Encyclopedia of Religion, V. 8, 9, 2 Macmilan Publishing Company, New York, 1987. (ER. ME:علامت اختصارى )
_. D. Gardner, Paulo, Who's Who in the Bible, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, 1995. (WB:علامت اختصارى )
_. Douglas, J. D: The New International Dictionary of the Bible, Reqency reference Library, Grand Rapids, Mi, U. S. A, 1987.(NIDB:علامت اختصارى )
_. Achtemeier, Paul J.: Harper's Bible Dictionary, Harper San Francisco, 1985. (HBD:علامت اختصارى )
_. Cross, F. L: The Oxford Dictionary of the Christian Church, London, Oxford University Press, 1957. (ODC:علامت اختصارى )