اسلام و مقتضیات جهان معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

موضوع اسلام و زمانه، یا اسلام و تجدد، به یکى از موضوعات بحث انگیز زمان ما تبدیل شده است. در قرن حاضر اندیشمندان و نویسندگان به طور چشمگیرى بدین موضوع رو آورده اند. برآیندِ این اقبال روز افزون، نوشته هاى پرشمار و گرانمایه اى است که درباره  محتوا و روش این مبحث پدید آمده است. با این همه، تحولات سترگى که در قلمروهاى نزدیک به ما به صورتى غافلگیر کننده مؤثر بوده، دستاوردهاى فکرى را از همپایى با تأثیرات آن تحولات ناتوان ساخته و موجب آشفتگى و به هم ریختگى مفاهیم به کار رفته در این قلمرو شده است. این آشفتگى، مانع بروز و ظهور گرایشى نوگرا، نوساز و پردامنه شده است که عهده دار اجتهاد عصرى و شایسته اهتمام باشد.
حسن جابر از چهره هاى بارز دانشگاهى در لبنان و سردبیر مجله المنطلق، این موضوع را دستمایه تحقیق قرار داده است. با تشکر از جناب آقاى وصفى از رایزنى جمهورى اسلامى ایران در لبنان که این مقاله را جهت درج در این فصلنامه ارسال کرده اند، ترجمه آن را تقدیم مى کنیم.