صورت خدا از دیدگاه پولس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث.

چکیده

آفرینش انسان به صورت خداوند از آموزه‌هایی است که در هر سه آیین بزرگ ابراهیمی مطرح شده است: در تورات آمده است که «خدا انسان را به صورت خود آفرید»؛ عهد جدید این آموزه را از یهودیت به ارث برده و بر آن مهر تأیید نهاده است؛ برخی روایات اسلامی نیز، که به سند صحیح از طریق فریقین نقل شده‌اند، مؤیّد اندیشه آفرینش انسان به صورت خداوند هستند. مقاله حاضر، به نقد و بررسی دیدگاه یکی از بزرگ‌ترین رهبران آیین مسیحیت پس از عیسی، یعنی پولس رسول، در این باره می‌پردازد؛ همو که پیشینة درازدامنی نیز در یهودیت داشته است. مقاله در آغاز سه قرائتِ پولس از صورت خدا را در سه قالب «شوهر»، «مسیح» و «مؤمن» عرضه می‌کند و سپس با ارائه دیگر دیدگاه‌های موجود در آثار یهودیان و آبای کلیسا، به نقد و ارزیابی دیدگاه‌های پولس می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


Against Praxeas.
Charles, R. H. (1913), The Apocrypha and Pseudepigrapha, 2 vols., Oxford: The Clarendon Press.
Closen, F. H. and C. H. Whittaker (1929, 1930, 1932), Philo, vol. I, III, IV, NewYork: G. P. Putnam’s Sons, in the Loeb Classical Library.
Epictetus, Discourses.
Goodspeed, Edgar J. (1939), The Apocrypha, an American Translation, Chicago: The University of Chicago Press.
Herman L. Strack (1930), Einleitung in Talmud und Midrash, Muenchen: C. H. Beck.
Irenaeus, Against Heresies.
Philo, Concerning Noah’s Work as a Planter.
_______ , On the Creation.
_______ , Who is the Heir of Divine Things?
Roberts, Alexander and James Donaldson (1887), The Ante- Nicene Father, 8vols., NewYork: Christian Literature Pub. Co., Buffalo.
Strack, H. L. and Paul Billerbeck (1922-28), KommentarzumNeuen Testament aus Talmud und Midrash, 4 vols., Muenchen: C. H. Beck, Lv. Rabba 34 (130d).