کتاب‌شناسی توصیفی و گزینشی الاهیات آزادی‌بخش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی ادیان، گرایش الاهیات مسیحی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم

2 استادیار گروه ادیان و فلسفه، دانشگاه کاشان.

چکیده

الاهیات آزادی‌بخش محصول اندیشه‌ورزی و تلاش‌های علمی و عملی متألهانی است که رهایی انسانِ به استثمارکشیده‌شده آمریکای لاتین در نیمه دوم قرن نوزدهم را طلب می‌کردند. این جریان الاهیاتی مانند هر مکتب و نحله فکری در عالم مسیحیت، فراز و فرودهایی داشته است. اکنون که بیش از نیم قرن از شکل‌گیری آن می‌گذرد و تب و تاب انقلابی متألهان آزادی‌بخش فروکش کرده است، این امکان فراهم آمده تا به صورتی روشن‌تر اهداف و آرمان‌های این نهضت را بر پایه آثار فراوانی که در این زمینه به نگارش درآمده، به بحث بگذاریم. در این جستار پس از اشاره اجمالی به تاریخچه الاهیات آزادی‌بخش خواهیم کوشید ابتدا آن را به مثابه یک مکتب معرفی کرده، سپس ابعاد آن را در قالب عناوینی چون خداشناسی، مسیح‌شناسی، کلیساشناسی، هرمنوتیک، عدالت اجتماعی و ... مطرح کنیم. روش کار ما نخست تبیین موضوع، سپس معرفی توصیفی یک اثر مهم در آن زمینه، و دست آخر عرضه کتاب‌شناسی گزینشی درباره هر موضوع خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


اکرمی، غلامرضا (1386). «محراب‌نشینان شورشی: نگاهی به تاریخچه الاهیات آزادی‌بخش»،در: اخبار ادیان، ش23، ص66-69.
شریعتی، علی (1370). اسلام‌شناسی (1)؛ مجموعه آثار 16، تهران: انتشارات قلم، چاپ دوم.
عسگری، یاسر (1388). «مسیحیت در آمریکای لاتین: از آغاز تاکنون»، در: نقد و نظر، ش56، ص156-182.
عسگری، یاسر؛ مریجی، شمس‌الله (1389). «الاهیات آزادی‌بخش آمریکای لاتین؛ ریشه‌ها و عوامل شکل‌گیری»، در: معرفت ادیان، ش3، ص139-168.
فریره، پائولو (1368). آموزش شناخت انتقادی، ترجمه: منصوره (شیوا) کاویانی، بی‌جا، انتشارات آگاه.
گیر برانت، آلن (1367). کلیسای انقلابی، ترجمه: پرویز هوشمند راد، تهران: انتشارات شباویز، چاپ اول.
محدثی، حسن (1388). الاهیات انتقادی: رویکردی بدیل اما ناشناخته، تهران؛ نشر یادآوران، چاپ اوّل.
مصطفوی کاشانی، لیلی (1374). پایان صد سال تنهایی: سیری در اعتقادات مذهبی مردم آمریکای لاتین، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات بین‌الملل، چاپ اوّل.
ـــــــــــ (1367). کلیاتی درباره الاهیات رهایی‌بخش، تهران: مؤسسه بین‌المللی کتاب، چاپ اوّل.
مک‌گراث، آلیستر (1384). درس‌نامه الاهیات مسیحی (شاخصه‌ها، منابع و روش‌ها)، ترجمه: بهروز حدادی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
نماینده نیاسر، مجتبی (1392). الاهیات آزادی‌بخش: زمینه‌ها، مبانی، اعتقادات، اهداف و تحولات‌ فکری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکدهادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کاشان.
یوسفیان، جواد (1368). کلیسای شورشی، تهران: نشر نی، چاپ اول.
Boff, Leonardo; Boff, Clodovis (1987). Introducing Liberation Theology, Translated by Paul Burns, New York: Orbis Books.
Cadorette, Curt (1988). From the Heart of the People: the Theology of Gustavo Gutierrez, United States: Meyer-stone Books.
Gutierrez, Gustavo (1974). A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation, translated by Caridad Inda and John Eagleson, London: SCM Press Ltd.
Lamb, Matthew L. (1985). "Liberation Theology and Social Justice", Process Studies, Vol. 14, Number 2, summer, pp. 102-122.
 Meagher, P. K. (2003). "Liberation Theology", In: New Catholic Encyclopedia, Second Edition, Vol. 8, United States: Catholic University of America Press.